diamond background dark background presenting aerotunnel
Ładowanie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AEROTUNEL


 1. Zasady ogólne

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady związane ze świadczeniem Usług przez Aerotunel, w tym określa:

 1. zasady rejestracji w Serwisie Aerotunel i prowadzenia Serwisu;

 2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym warunki składania Zamówień na Produkty, ich dostarczania Klientowi, zapłaty ceny sprzedaży takich Produktów itp.;

 3. zasady świadczenia przez Aerotunel Usług w obiektach Aerotunel, w szczególności usług lotów w Tunelu aerodynamicznym;

 4. uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy zawartej z Aerotunel;

 5. zasady odpowiedzialności Aerotunel z tytułu realizacji Usług;

 6. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje

Aerotunel AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000821632, NIP: 5252533508, kapitał zakładowy w wysokości 19.000.000 PLN. Kontakt z Aerotunel: e-mail: [email protected], tel.: 698626500;

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera bądź wyraża wolę zawarcia Umowy z Aerotunel;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt – oznacza Vouchery oraz fizyczne towary (odzież, kaski, akcesoria itd.) dostępne do nabycia w Sklepie Internetowym;

Rejestracja – proces zakładania przez Klienta konta w Serwisie, zawierającego dane Klienta, służące do jego identyfikacji w Serwisie oraz dokonywania Rezerwacji i zawierania Umowy;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Rezerwacja – zarezerwowanie Usługi i terminu jej realizacji, dokonane za pośrednictwem Serwisu;

Tunele Flyspot – tunele aerodynamiczny prowadzony przez Aerotunel;

Symulator Boeing – symulator samolotu Boeing 737-800

Symulator Deepspot – symulator warunków nurkowych Deepspot

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Aerotunel, dostępny pod adresem www.flyspot.com dla usług Tunelu Flyspot oraz Symulatora Boeing oraz www.deepspot.com dla usług Symulatora Deepspot;

Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Aerotunel za pośrednictwem stron Serwisu, w którym możliwy jest zakup Produktów na odległość;

Umowa – umowa o świadczenie Usługi (w tym o sprzedaż Produktu) zawarta pomiędzy Klientem a Aerotunel;

Usługa – sprzedaż towarów (Produktów) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jak również świadczone przez Aerotunel usługi, w tym w szczególności świadczona przez Aerotunel usługa lotu w Tunelu lub symulatorze lotu, na którą mogą składać się dodatkowe świadczenia, jak w szczególności – w przypadku osób początkujących korzystających z Usługi - szkolenie oraz zapewnienie kombinezonu i kasku;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Użytkownik – osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Usługi nabytej przez Klienta (przy czym Użytkownikiem może być również sam Klient będący osobą fizyczną);

Voucher – Produkt uprawniający do skorzystania z usługi oferowanej przez Aerotunel, w tym w szczególności usługi lotu w Tunelu lub symulatorze lotu. O ile Regulamin nie przewiduje szczególnych warunków dotyczących Voucherów, do zasad ich zakupu przez Klienta stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Produktów. Przez Voucher będą również rozumiane dla potrzeb interpretacji Regulaminu tak zwane "Kredyty" lub "Pakiety" (minutowe), które są dostępne do nabycia na stronie Serwisu i stanowią nabycie Usługi przy dokonaniu przedpłaty za Usługę (w szczególności nabycie określonej liczby minut lotów w Tunelu). Przy wykorzystaniu nabytych Kredytów/ Pakietów Klient może dokonać Rezerwacji oraz płatności za Usługi lotów w Tunelu;

Zamówienie – zamówienie Produktu dokonane przez Klienta w Sklepie Internetowym.

§ 3. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Po jego wypełnieniu Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w formularzu w celu potwierdzenia Rejestracji. W wiadomości e-mail Klient otrzyma dane rejestracyjne (login oraz hasło dostępu do konta), uprawniające do zalogowania się do konta. Pierwsze zalogowanie się do konta jest równoznaczne z jego aktywowaniem. W razie utraty loginu lub hasła dostępu do konta, Klient może skorzystać z procedury ich odzyskiwania, klikając na odpowiednie pola dostępne w Serwisie.

 2. Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

 3. Klient powinien zachować w tajemnicy i odpowiednio chronić login i hasło.

 4. W zakresie dopuszczonym przez prawo Aerotunel nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych oraz za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.

 5. W celu przeglądania Serwisu nie jest konieczna Rejestracja.

 6. Dokonywać Rezerwacji oraz nabywać Usługi (zawierać Umowę) za pośrednictwem Serwisu mogą wyłącznie Klienci, którzy uprzednio dokonali Rejestracji.

 7. Do korzystania z Serwisu, w tym dokonania Rejestracji, Rezerwacji i zawarcia Umowy, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.). Ponadto, do dokonania Rejestracji, Rezerwacji i zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 4. Zasady ogólne

 1. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

 2. Płatność za Usługę jest możliwa przy użyciu dostępnych w Serwisie metod płatności elektronicznych, w tym w szczególności za pośrednictwem serwisu DOTPAY. Usługa płatnicza jest oferowana Klientowi przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z regulaminem płatności Dotpay i go zaakceptować.

 3. Dokonanie płatności za Usługę za pośrednictwem elektronicznych kanałów płatności zostanie potwierdzone przez Aerotunel w drodze przesłania Klientowi wiadomości e-mail.

 4. Ceny Usług wskazane w Serwisie zawierają podatek VAT lub są podane w kwocie netto i brutto. 1. Zasady dotyczące nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego

§ 5. Zamawianie Produktów; cena

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Produktu lub Produktów. Opcjonalnie, Klient może wskazać dodatkowe życzenia w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z dostępnymi w Serwisie możliwościami, w szczególności inne miejsce dostawy niż miejsce zamieszkania lub siedziba Klienta, zgłoszenie woli otrzymania faktury itp.

 2. Dokonując zakupu Produktu należy wybrać jego odpowiednie opcje, opisane w Serwisie, takie jak rozmiar, kolor itp. W przypadku Voucherów, należy dokonać wyboru typu Vouchera, w zależności od rodzaju i zakresu usługi, którą Klient chciałby nabyć, i ewentualnie dokonać wyboru dodatkowych opcji, takich jak np. dni lub godziny tygodnia, w których można skorzystać z Usługi, do jakiej uprawnia Voucher, liczbę minut, miejsce realizacji Usługi itp.

 3. Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.

 4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Aerotunel dotycząca zakupu Produktu zostaje zawarta na czas oznaczony wykonania przez Strony obowiązków wynikających z Umowy. Umowa może być rozwiązana w trybie i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, kodeksu cywilnego i Ustawy. W przypadku zakupu Voucherów, umowa wygasa również z chwilą upływu okresu ważności Vouchera, bez dalszych roszczeń po którejkolwiek ze Stron. Okres ważności Vouchera może być podany w Serwisie lub na Voucherze.

 5. Przedmiotem Umowy sprzedaży Produktów są Produkty, których główne cechy są podane w Serwisie. Przed złożeniem Zamówienia, w Serwisie widoczne są również koszty dostawy Produktu (w przypadku dostawy Produktów fizycznych do miejsca zamieszkania bądź innego miejsca wskazanego przez Klienta), a po wyborze przez Klienta opcji dostawy Klient jest informowany i akceptuje ostateczną sumę do zapłaty, na którą składa się cena brutto za Produkt, koszt dostawy oraz ewentualne dodatkowe koszty każdorazowo podane w Serwisie.

§ 6. Dostawa; jakość Produktów

 1. Czas realizacji Zamówienia na Produkt fizyczny (odzież, akcesoria, Vouchery w formie kart itp.) wynosi do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 2. Produkt wysyłany jest do Klienta przesyłką kurierską, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą Voucherów, w przypadku zakupu których Klient wybrał opcję dostawy w formie elektronicznej (Voucher elektroniczny), jak również Kredytów i Pakietów minutowych. Vouchery elektroniczne są wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia. Kredyty i Pakiety minutowe są możliwe do wykorzystania przez Klienta niezwłocznie po dokonaniu płatności.

 4. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Produkt nie jest dostępny, Aerotunel powiadomi o tym Klienta na adres e-mail oraz dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków. Jeśli niedostępne są niektóre Produkty wskazane w Zamówieniu bądź, jeśli Produkt może zostać dostarczony, ale w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 1, Klient może podjąć decyzję o anulowaniu części bądź całości Zamówienia.

 5. Aerotunel przewiduje możliwość wysyłek Produktów wyłącznie do odbiorców na terytorium Polski. W przypadku chęci zamówienia Produktów za granicę, należy skontaktować się z Aerotunel. Ograniczenie to nie dotyczy produktów sprzedawanych w formie elektronicznej.

 6. W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 7. Aerotunel zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.

 8. W przypadku wad fizycznych Produktu:

 1. jeśli Klientem jest Konsument – Aerotunel ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach wynikających z Regulaminu, kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W szczególności, Aerotunel ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego;

 2. jeśli Klient nie jest Konsumentem, w przypadku wady Produktu Aerotunel zobowiązuje się – według swojego wyboru - wymienić Produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny za wadliwy Produkt (odstąpienie od Umowy). W pozostałym zakresie odpowiedzialność Aerotunel za wady fizyczne Produktu, w tym w szczególności odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona.

 1. W przypadku wad prawnych Produktu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 – 7 Regulaminu, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zakupu Produktu dokonanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, w ciągu 14 dni od daty odebrania Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] dla usług Tunelu Flyspot i Symulatora Boeing i [email protected] dla usług Symulatora Deepspot.

 3. Klient może skorzystać z następującego wzoru odstąpienia od umowy:

- Adresat: AEROTUNEL Sp. z o.o., 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 75/26, e-mail: [email protected] dla usług Tunelu Flyspot i Symulatora Boeing i [email protected] dla usług Symulatora Deepspot

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: __________________

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

- Adres Konsumenta(-ów)

- Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) niepotrzebne skreślić.

 1. Aerotunel potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wysyłając do Klienta wiadomość email na adres poczty elektronicznej.

 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony na adres ul. Chorzowska 100, 40-101 Katowice. W przypadku Voucherów dostarczonych elektronicznie, jak również Kredytów i Pakietów minutowych, nie ma konieczności ich odsyłania. Po otrzymaniu przez Aerotunel oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, Aerotunel zablokuje kod widoczny na Voucherze, umożliwiający skorzystanie z usługi oraz zablokuje możliwość wykorzystania minut nabytych w ramach Kredytu lub Pakietu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Aerotunel zwróci Konsumentowi niezwłocznie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, zgodnie z przepisami Ustawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie, Aerotunel nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. Aerotunel nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 5. Aerotunel dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 7. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe w przypadku jakichkolwiek zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez Aerotunel.

§ 8. Warunki szczególne dotyczące Voucherów

 1. Voucher – w okresie jego ważności – uprawnia do skorzystania z usług oferowanych przez Aerotunel, zgodnie z opisem zamieszczonym w Serwisie dla danego Vouchera. W celu skorzystania z takich Usług konieczne jest dokonanie Rezerwacji w Serwisie terminu realizacji Usługi.

 2. O ile dany Voucher nie stanowi wyraźnie inaczej, będzie on ważny przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakupu i w powyższym okresie uprawnia do dokonania rezerwacji Usług.

 3. Możliwa jest zmiana przez Klienta dokonanej przez niego rezerwacji (nie później niż na 1 godzinę przed zarezerwowanym lotem), jednak wyłącznie pod warunkiem dostępności terminów danej usługi oraz z zastrzeżeniem, iż dokonanie takiej zmiany może podlegać dodatkowej opłacie, której wysokość i sposób uiszczenia zostanie wskazany w Serwisie. Wysokość opłaty może w szczególności zależeć od tego, w jakim czasie przed zarezerwowanym lotem Klient chciałby dokonać zmiany.

 4. Zgodnie z art. 38 pkt. 12) Ustawy, po wykorzystaniu Vouchera dla potrzeb dokonania rezerwacji usługi (tj. dokonania wyboru terminu skorzystania z usługi z podaniem kodu Vouchera), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w tym w przypadku, jeśli stroną umowy jest Konsument.

 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy zakupu Usługi, nabytej w ramach Kredytów lub Pakietów minutowych, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Do złożenia oświadczenia znajdują odpowiednie zastosowanie zasady opisane w § 7 powyżej.

 6. Rozpoczęcie realizacji Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy będzie możliwe jedynie pod warunkiem, iż Klient – poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa - złoży wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie. W powyższej sytuacji, jeżeli Klient wykona prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania, Klient będzie miał obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, iż cena takich świadczeń (w szczególności cena minut lotów w Tunelu) będzie określona według ich wartości rynkowej z dnia skorzystania przez Klienta ze świadczenia bądź z dnia zawarcia Umowy (w zależności, która z cen będzie korzystniejsza dla Klienta). Informacje o cenach dostępne są na stronach Serwisu bądź w recepcji lub, na żądanie Klienta, mogą zostać wysłane na wskazany przez niego adres e-mail.

 7. W przypadku dokonania Rezerwacji przy wykorzystaniu Kredytów bądź Pakietów minutowych, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie dokonanej Rezerwacji, zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 9. Rezerwacja

 1. Poprzez wybór odpowiednich opcji w Serwisie Klient może dokonać Rezerwacji, w szczególności wybierając Usługę i termin jej realizacji.

 2. Dokonując wyboru Usługi należy zwrócić uwagę na szczegóły podane w Serwisie, w m.in. liczbę minut lotu oraz miejsce realizacji Usługi.

 3. Po zaznaczeniu danego pola z terminem realizacji Usługi (jeszcze przed zaakceptowaniem Rezerwacji) Klient uzyska informację o cenie Usługi.

 4. Akceptacja Rezerwacji, w tym ceny Usługi, następuje poprzez zaznaczenie pola „Rezerwuję” lub innego równoznacznego. Następnie, Klient zostaje przekierowany na stronę, na której znajduje się link do Regulaminu oraz – w przypadku lotu w Tunelu - do treści oświadczenia, którego wypełnienie przez Użytkownika będzie wymagane przed skorzystaniem z Usługi. Po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i treścią oświadczenia, jak również potwierdzenia chęci dokonania Rezerwacji Usługi lotu w Tunelu dla konkretnego miejsca, Klient zostaje przekierowany na stronę płatności.

 5. Po dokonaniu Rezerwacji Klient otrzyma zwrotnie wiadomość e-mail z potwierdzeniem szczegółów zarezerwowanej Usługi, w tym jej rodzaju, terminu i ceny Usługi.

 6. Zawarcie przez Klienta z Aerotunel Umowy następuje z chwilą dokonania zapłaty za Usługę.

 7. Jeśli Klient nie dokona płatności za Usługę objętą Rezerwacją w ciągu 1 godziny od momentu złożenia Rezerwacji, taka Rezerwacja zostanie anulowana, bez żadnych dalszych roszczeń po którejkolwiek ze Stron.

 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Aerotunel zostaje zawarta na czas wykonania Usługi.

 9. W przypadku dokonania Rezerwacji oraz jej opłacenia (zawarcia Umowy z Aerotunel), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, takie prawo nie przysługuje Klientowi również w przypadku, jeśli stroną Umowy jest Konsument. 1. Pozostałe zasady związane z realizacją Usług

§ 10. Jakość Usług; reklamacje

 1. Aerotunel zobowiązuje się do realizacji Usług zgodnie z warunkami Umowy, zasadami wynikającymi z Regulaminu i obowiązującego prawa oraz przy dochowaniu należytej staranności, ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności. W szczególności, Aerotunel zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.

 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji odnośnie Usług, jak również innych działań realizowanych przez Aerotunel w związku z Usługami.

 3. Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: [email protected] / [email protected] / [email protected] dla usług Tunelu Flyspot i Symulatora Boeing i [email protected] dla usług Symulatora Deepspot lub listownie na adres Aerotunel, wskazany w definicjach.

 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta i opis reklamacji.

 5. Aerotunel rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, zawiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail podany na koncie Klienta w Serwisie, chyba że Klient zażądał w reklamacji wysłania odpowiedzi na inny adres.

 6. W przypadku Usług lotu w Tunelu lub symulatorze lotu, w razie niemożności realizacji Usługi z przyczyn nieleżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej, Aerotunel zaproponuje Klientowi możliwość realizacji Usługi w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.

 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do gwarancji prawidłowości realizacji Usług przez Aerotunel i uprawnień Klienta lub Użytkowników w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji Usługi, znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w razie nabycia Usługi przez Konsumenta – również przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

§ 11. Zmiany

 1. W zakresie opisanym w Serwisie oraz z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Aerotunel dopuszcza dokonywanie przez Klienta zmian Umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

 1. daty dokonanej Rezerwacji Usługi, w tym również w przypadku, jeśli Użytkownik nie stawił się w obiekcie Aerotunel w zarezerwowanym terminie wykonania Usługi;

 2. w przypadku lotu w Tunelu - zmiany miejsca świadczenia Usługi;

 3. zmiany dokonanej Rezerwacji na Voucher;

 4. odnowienia okresu ważności Vouchera (po dacie wygaśnięcia);

 5. zmiany innych, wskazanych w Serwisie, zasad świadczenia Usługi.

 1. Dokonywanie zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, wiąże się z dodatkową opłatą, której wysokość wynika z cennika dostępnego w Serwisie. Wysokość opłaty zależna jest przede wszystkim od rodzaju zmiany, w tym czasu, który pozostaje do zarezerwowanej daty świadczenia Usługi.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników jest AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821632, NIP: 5252533508, e-mail: [email protected].

 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Aerotunel dla celów niezbędnych do wykonania Umowy. Ponadto, Aerotunel może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez Aerotunel, w tym profilowania danych osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Klient ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu.

 3. Dla celów marketingowych Aerotunel może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Klient może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Aerotunel, w szczególności podwykonawcom, z których Aerotunel korzysta dla potrzeb świadczenia Usług.

 5. W przypadku nabycia Usługi lotu w Tunelu, dane osobowe (imię i nazwisko) Klienta mogą być widoczne na tablicy świetlnej umieszczonej wewnątrz budynku Aerotunel, w ‘kolejce lotów’. Podczas rezerwacji usługi Klient ma możliwość - edytując odpowiednie pole swojej rezerwacji - umieścić w kolejce lotu jedynie pseudonim (nick) Klienta wprowadzony w szczegółach rezerwacji.

 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 - 11 poniżej, dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Aerotunel przez okres realizacji Umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przepisami prawa.

 7. W przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie, dane osobowe będą przechowywane przez Aerotunel przez okres korzystania z Serwisu, przy czym Aerotunel może usunąć konto w Serwisie i zawarte w nim dane osobowe po 12 miesiącach od ostatniego zalogowania do Serwisu.

 8. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Aerotunel będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Klienta bądź cofnięcia zgody przez Klienta.

 9. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usługi lotu w Tunelu, zostaną oni poproszeni przed odbyciem lotu o wypełnienie i podpisanie oświadczenia, w którym Użytkownik powinien również podać swoje dane osobowe, w tym informacje o stanie zdrowia. Powyższe dane będą zbierane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, dla potrzeb realizacji Usługi, w szczególności dostosowania sposobu wykonania usługi do ew. problemów zdrowotnych. Ust. 3 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie.

 10. Ponadto, w przypadku nabycia Usługi lotu w Tunelu, wizerunek Użytkownika zostaje utrwalony przez Aerotunel w celu umożliwienia Użytkownikowi uzyskania filmów z lotu, które zostają wysłane na życzenie Użytkownika na wskazany przez niego e-mail lub mogą zostać skopiowane przez Użytkownika w obiekcie Aerotunel na wybrany przez Użytkownika nośnik pamięci. Materiały video z utrwalonym wizerunkiem Użytkownika są kasowane po upływie 10 dni od dnia ich nagrania.

 11. Na terenie obiektów Aerotunel funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu, a także ochrony mienia tych osób i mienia Aerotunel. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania dostępu do takich danych. Administrator przechowuje nagrania z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem, iż nagrania, które mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, mogą być przechowywane dłużej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Po upływie powyższych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

 12. Oprócz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym artykule Regulaminu, Klient lub Użytkownik ma prawo do żądania od Aerotunel dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji Umowy z Aerotunel i skorzystania z Usługi. ?

 14. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad przetwarzania danych znajdują zastosowanie postanowienia Polityki Prywatności i przepisy obowiązującego prawa.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Aerotunel zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadkach prowadzenia konserwacji, napraw bądź rozbudowy Serwisu.

 2. Aerotunel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, jeżeli wynika to z okoliczności prawnych lub technicznych, w tym zmiany zakresu Usług świadczonych przez Aerotunel, zwiększenia bezpieczeństwa Usług bądź, jeśli z innych względów zmiany, takie są uzasadnione.

 3. Aerotunel powiadomi Użytkowników o proponowanych zmianach Regulaminu pocztą elektroniczną na adresy Klientów podane w procesie Rejestracji nie później niż na 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 4. Zmieniona wersja Regulaminu wiąże Klienta w sytuacji, jeśli nie wyraził sprzeciwu przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu. W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu, wszelkie Usługi nabyte przez Klienta przez datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będą świadczone według jego dotychczasowej wersji.

 5. Zmiana Regulaminu może również zostać dokonana poprzez wyrażenie przez Użytkownika zgody na nową wersję Regulaminu, proponowaną przez Aerotunel.

 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Aerotunel nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.