diamond background dark background presenting aerotunnel
Ładowanie

REGULAMIN


Regulamin korzystania z obiektu do nurkowania Deepspot

I.      Przedmiot Regulaminu; definicje

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1.    Regulamin określa zasady dotyczące korzystania przez Użytkowników z Obiektu do nurkowania pod nazwą Deepspot i świadczenia Usług w Obiekcie.

2.    Zasady dotyczące nabywania Usług, w tym voucherów uprawniających do korzystania z Usług, za pośrednictwem Serwisu internetowego Deepspot zostały uregulowane w Regulaminie Serwisu.

3.    Regulamin dostępny jest na stronie www.deepspot.com  oraz w recepcji Obiektu.

4.    Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu, a w szczególności Użytkownicy korzystający z Obiektu, zobowiązana jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i jego przestrzegania, w szczególności przestrzegania postanowień Regulaminu dotyczących zasad bezpieczeństwa.

§ 2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Symulator

oznacza część Obiektu stanowiącą głęboki wielostrefowy symulator warunków nurkowych przeznaczony do nurkowania.

Deepspot

oznacza właściciela Obiektu, tj. Aerotunel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000821632, NIP: 5252533508, kapitał zakładowy w wysokości 19.000.000 PLN. Kontakt z Deepspot: e-mail: [email protected], tel.: 698626500.

Freediving/ nurkowanie Free

oznacza nurkowanie na wstrzymanym oddechu.

Obiekt

oznacza wielostrefowy symulator warunków nurkowych, prowadzony pod marką Deepspot, w Mszczonowie, ul. Warszawska 52.

Polityka Prywatności

oznacza dokument, dostępny na stronie Serwisu, który szczegółowo opisuje zasady, według których Deepspot przetwarza dane osobowe Użytkowników.

Regulamin

oznacza niniejszy Regulamin.

Regulamin Serwisu

oznacza Regulamin prowadzenia Serwisu Deepspot i zawierania Umów na odległość.

RODO

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis

oznacza serwis internetowy prowadzony przez Deepspot, dostępny pod adresem www.Deepspot.com.

Scuba diving/ nurkowanie Scuba

oznacza nurkowanie ze sprzętem, z wykorzystaniem butli ze sprężonym powietrzem lub inną mieszanką gazową służącą do oddychania pod wodą.

Umowa

oznacza umowę o świadczenie Usługi, której tryb zawarcia opisany jest w Regulaminie Serwisu.

Usługa

oznacza usługę świadczoną przez Deepspot w Obiekcie, zgodnie z opisem poszczególnych Usług zawartym w Serwisie.

Ustawa o bezpieczeństwie

oznacza ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Użytkownik

oznacza osobę fizyczną faktycznie korzystającą z Usługi.

 

II.    Bezpieczeństwo Obiektu i korzystania z Usług

§ 3. Obowiązki Deepspot związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Obiektu

  1. Deepspot zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa na terenie Obiektu, przewidziane przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Ustawą o bezpieczeństwie.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Obiektu polega w szczególności na:

1)        dokonaniu analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc na terenie Obiektu, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa Użytkowników;

2)        zamieszczeniu odpowiednich oznakowań na terenie Obiektu, m.in. dotyczących zasad korzystania z Obiektu, głębokości, ograniczeń w korzystaniu z Obiektu i sposobu powiadamiania o wypadkach, wraz z numerami alarmowymi;

3)        udzielaniu informacji zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, jak również uświadamianiu zagrożeń związanych z nurkowaniem, w tym podczas briefingów przed korzystaniem z Usługi, w informacjach zawartych w Regulaminie i dodatkowych materiałach itp.;

4)        zapewnieniu wymaganej liczby ratowników wodnych i sprzętu ratunkowego, pomocniczego oraz urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych (wzrokowych i słuchowych);

5)        ustaleniu odpowiednich procedur na wypadek incydentów związanych z bezpieczeństwem bądź wypadków na terenie Obiektu;

6)        aktualizacji procedur i innych środków bezpieczeństwa w razie zaistnienia takiej potrzeby.

§ 4. Obowiązki Użytkowników związane z bezpieczeństwem

  1. Użytkownicy Obiektu są zobowiązani do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1)      zapoznania się z zasadami korzystania z Obiektu, w szczególności z zasadami korzystania z Obiektu i świadczonych w nim Usług, oraz ich przestrzegania;

2)      stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych przez Deepspot na terenie Obiektu;

3)      stosowania się do instrukcji przekazanych przez personel Deepspot, w szczególności podczas briefingu przed rozpoczęciem realizacji Usługi, jak również do wskazówek instruktora nie stanowiącego członka personelu Deepspot, z którego usług korzysta Użytkownik;

4)      użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz odpowiednio do rodzaju podejmowanej aktywności;

5)      w przypadku korzystania z własnego sprzętu – zapewnienia, aby był on sprawny technicznie;

6)      bezzwłocznego informowania ratownika, instruktora lub innego członka personelu Deepspot o zaistniałym wypadku lub zaginięciu nurka oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób, mających miejsce na terenie Obiektu.

  1. Każdy Użytkownik jest również zobowiązany do zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności. W szczególności, w Symulatorze znajdują̨ się̨ strefy o różnych głębokościach, przy czym każda z nich jest wyraźnie oznaczona. Każdy Użytkownik powinien mieć świadomość swojego poziomu umiejętności, doświadczenia a przede wszystkim ograniczeń wynikających z poziomu posiadanych uprawnień (certyfikatów) i jest zobowiązany do dostosowania do nich swojej aktywności, w szczególności jeżeli chodzi o głębokość nurkowania oraz czas przebywania pod wodą.
  2. Zabronione jest przebywanie na terenie Obiektu, w tym w szczególności korzystanie z Obiektu, pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Deepspot może nie wpuścić na teren Obiektu i odmówić realizacji Usługi, jak również żądać opuszczenia Obiektu, przez osobę, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego bądź w innym zakresie powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa.
  3. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Regulaminu dotyczących nakazów i zakazów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, zabronione są wszelkie zachowania ze strony Użytkownika, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo jego bądź innych osób przebywających na terenie Obiektu. W szczególności, zabronione jest:

a)             wnoszenie na teren Obiektu jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w tym broni, ostrych przedmiotów, materiałów łatwopalnych itd.;

b)             korzystanie z Symulatora w okularach, biżuterii bądź posiadanie w trakcie korzystania z Symulatora innych przedmiotów, które nie są konieczne dla potrzeb nurkowania, w szczególności przedmiotów ostrych, szklanych itp.;

c)             korzystanie ze sprzętu nurkowego lub ratowniczego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami bezpiecznego nurkowania, w tym przewidzianymi przez właściwą organizację nurkową, lub korzystanie z nich niezgodne z instrukcją obsługi;

d)             skakanie do wody lub wchodzenie do wody w inny sposób niż wskazany w trakcie briefingu.

  1. Ponadto, o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione z Deepspot, zabronione jest wnoszenie do Obiektu i korzystanie z:

a)             własnych butli do nurkowania;

b)             reabreatherów;

c)             skuterów wodnych;

d)             aparatów fotograficznych, kamer i innego podobnego sprzętu, za wyjątkiem małych kamer/aparatów fotograficznych typu GoPro;

e)             pianek, suchych skafandrów i butów nurkowych;

f)              innego sprzętu nurkowego, nie dostarczonego przez Deepspot, za wyjątkiem następujących elementów sprzętu, należących do Użytkownika:

·       komputer nurkowy;

·       sprzęt ABC, tj. płetwy, fajka i maska;

·       automat do oddychania.

  1. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do szkód, w tym na osobie i mieniu, jak również do wypadków.

§ 5. Warunki korzystania z Obiektu; przeciwwskazania zdrowotne

1.         Z Usług, w tym również usług szkoleniowych, może korzystać wyłącznie Użytkownik, który potrafi samodzielnie pływać i czuje się swobodnie w głębokiej wodzie.

2.         Z Usług w Obiekcie może korzystać wyłącznie Użytkownik, który ma dobry stan zdrowia i samopoczucia, jak również nie ma przeciwskazań do nurkowania, w tym w szczególności:

a)      na moment korzystania z Usługi nie ma infekcji, w tym takich jak grypa, przeziębienie, infekcja ucha lub dróg oddechowych ani innych problemów mogących w szczególności utrudnić Użytkownikowi wyrównanie ciśnienia pod wodą;

b)     nigdy nie miał żadnego z następujących schorzeń lub problemów: astma, rozedma płuc, gruźlica, poważne choroby układu oddechowego, choroby lub operacje ucha, infekcje lub innego rodzaju problemy związane z zatokami, jak również choroby serca lub układu krążenia;

c)      nie znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychoaktywnych ani żadnych leków;

d)     nie przeszedł w ciągu ostatniego roku operacji serca, płuc, kręgosłupa, jak również innych operacji (w przypadku operacji przebytych we wcześniejszym czasie Użytkownik powinien skonsultować możliwość nurkowania z lekarzem);

e)     nie jest cukrzykiem, nie ma wysokiego poziomu cholesterolu, chorób pleców ani przepuklin, jak również – w przypadku kobiet – nie jest w ciąży;

f)       nie ma osobistej ani rodzinnej historii chorób obejmujących, w szczególności w młodym wieku: zawały lub inne choroby serca, udary, nadciśnienie, krwawienia lub problemy z krzepliwością krwi;

g)      nie cierpi na zaburzenia zachowania, klaustrofobię, agorafobię, epilepsję, lęk, napady paniki, przypadki utraty przytomności lub omdleń, zaburzenia układu nerwowego.

3.         W razie wystąpienia któregokolwiek z przeciwwskazań, Użytkownik nie powinien korzystać z Usług, gdyż może się to wiązać z zagrożeniem dla jego zdrowia a nawet życia, chyba że Użytkownik posiada orzeczenie lekarskie dopuszczające do nurkowania w takiej sytuacji, w którym to przypadku Użytkownik powinien ściśle przestrzegać ewentualnych ograniczeń bądź dodatkowych warunków zaleconych przez lekarza.

4.         Deepspot nie ma możliwości ani uprawnień do weryfikacji stanu zdrowia Użytkownika, stąd kluczowe jest dokładne zapoznanie się przez Użytkownika z przeciwwskazaniami do nurkowania, w tym określonymi w niniejszym Regulaminie oraz przewidzianymi przez organizację nurkową, której Użytkownik ma licencję, jak również dokonanie przez Użytkownika odpowiedniej samooceny stanu psychofizycznego, a w razie potrzeby, w tym w szczególności w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych - skonsultowanie się z lekarzem.

§ 6. Pozostałe zakazy i nakazy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny

1.         Zakazane jest:

a)         spożywanie na terenie Obiektu wszelkich napojów alkoholowych;

b)        spożywanie na terenie Obiektu posiłków, za wyjątkiem nabytych w restauracji znajdującej się w Obiekcie, w miejscach do tego przeznaczonych;

c)         wnoszenie na teren Obiektu i używanie jakichkolwiek substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków, substancji psychotropowych czy tzw. 'dopalaczy';

d)        palenie na terenie Obiektu tytoniu, jak również e-papierosów.

2.         Ze względu na konieczność zapewnienia higieny korzystania z Obiektu:

a)       zabronione jest wchodzenie do Symulatora przez osoby z chorobami skóry, ranami bądź opatrunkami (bandaże, plastry, gips itp.);

b)     przed skorzystaniem z Symulatora należy umyć skórę pod prysznicem, przy użyciu mydła;

c)      zabronione jest zaśmiecanie i brudzenie Obiektu, a w szczególności Symulatora (w tym płynami ustrojowymi);

d)     zabronione jest wchodzenie do Symulatora po posmarowaniu skóry olejkiem, balsamem bądź inną podobną substancją;

e)     na terenie Obiektu należy chodzić w klapkach; buty należy zostawiać w szatni przy wejściu do Obiektu;

f)       nie dopuszcza się korzystania przez Użytkowników z własnych pianek, suchych skafandrów i obuwia do nurkowania;

g)      każdy Użytkownik powinien mieć ze sobą własny ręcznik oraz strój kąpielowy (zakazane jest nurkowanie bez stroju kąpielowego); dopuszczalne jest korzystanie z odzieży typu rush vest.

III.  Nurkowanie w Wielostrefowym symulatorze warunków nurkowych

§ 7. Uprawnienia nurkowe

1.         Z zastrzeżeniem Użytkowników, którzy nabyli usługę dla początkujących, czyli klientów nie dysponujących certyfikatem uprawniającym do samodzielnego/niezależnego nurkowania w systemie buddy, z Symulatora mogą korzystać wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia nurkowe jednej z uznanych organizacji nurkowych.

2.         W celach zapewnienia bezpieczeństwa, Deepspot ma prawo prosić Użytkownika o okazanie ważnej licencji/certyfikatu nurkowego i o podanie informacji o dacie ostatniego nurkowania. Deepspot ma prawo nie dopuścić do korzystania z Symulatora Użytkownika, który z jakichkolwiek przyczyn nie spełni powyższych wymagań.

3.         Instruktorzy świadczący na terenie Obiektu jakiekolwiek usługi szkoleniowe, muszą posiadać ważne uprawnienia do ich realizacji, jak również orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania zawodowego. Zalecane jest również posiadanie przez instruktora polisy OC pokrywającej szkody, jakie mogą zostać wyrządzone przez instruktora Użytkownikom lub Deepspot.

4.         W przypadku Użytkowników, którzy nabyli usługę szkolenia nurkowego w innym podmiocie niż Deepspot, Deepspot zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień takiego podmiotu, w szczególności ma prawo poprosić instruktora o okazanie certyfikatu i orzeczenia lekarskiego. Powyższa weryfikacja, jeśli zostanie przeprowadzona, stanowi dodatkowe zabezpieczenie interesów Użytkownika, ale nie może być traktowana jako przejęcie w jakimkolwiek zakresie przez Deepspot odpowiedzialności podmiotu prowadzącego szkolenie wobec Użytkownika.

5.         Przed skorzystaniem z Usługi Użytkownik zostanie poproszony o podpisanie oświadczenia, którego celem jest dodatkowe przypomnienie Użytkownikowi o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz potwierdzenie przez Użytkownika braku przeciwskazań do nurkowania. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia Użytkownika do korzystania z Usługi. W oświadczeniu Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Treść oświadczenia zostaje również udostępniona w trakcie rezerwacji Usługi bądź kupowania wejściówki (voucheru) do Obiektu, w celu uprzedniego zapoznania się z jego treścią.

6.         Podczas nurkowania Użytkownik będący certyfikowanym nurkiem ma obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, w tym wszelkich limitów, wyznaczonych przez organizację nurkową, w ramach której posiada licencję. W szczególności dotyczy to:

a)    dopuszczalnej głębokości zanurzenia;

b)    czasu przebywania w zanurzeniu na poszczególnych głębokościach;

c)    limitów nurkowań bezdekompresyjnych;

d)    zasad odbywania przystanków bezpieczeństwa;

e)    limitów zanurzeń w ciągu jednego dnia;

f)     przerw między zanurzeniami;

g)    zasad korzystania ze sprzętu nurkowego;

h)    szczegółowych wymogów dla nurkowania Free itd.

7.    W przypadku Użytkowników nieposiadających certyfikatu nurkowego, korzystających z Obiektu pod nadzorem instruktora, są oni zobowiązani do przestrzegania zasad i wskazówek przez niego przekazanych.

8.    Za wyjątkiem Użytkowników, którzy nabyli od Deepspot kurs nurkowy lub inną usługę prowadzoną przez i pod nadzorem instruktora Deepspot, Deepspot nie monitoruje przebiegu nurkowania poszczególnych Użytkowników, w tym m.in. głębokości, na jakiej Użytkownik faktycznie przebywa, a na jakiej – zgodnie ze swoimi uprawnieniami - może maksymalnie się znajdować. Deepspot zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji głębokości lub profilu nurkowania Użytkownika, na podstawie danych z jego komputera nurkowego. Deepspot zastrzega sobie również prawo weryfikacji manometru Użytkownika w celu sprawdzenia przestrzegania przez Użytkownika obowiązku zakończenia nurkowania i opuszczenia Symulatora z zapasem powietrza w butli nie mniejszym niż 50 bar.

 

 

§ 8. Pozostałe zasady nurkowania obowiązujące w Obiekcie

1.    Niezależnie, czy posiadane przez Użytkownika uprawnienia nurkowe przewidują takie ograniczenia czy nie, tj., w szczególności, również w przypadku Użytkowników posiadających licencje nurkowe techniczne, niezależnie od ich rodzaju, w Obiekcie obowiązują następujące dodatkowe zasady, do których Użytkownik powinien się zastosować:

a)      w Obiekcie dopuszczane są wyłącznie nurkowania bezdekompresyjne, tj. Użytkownik powinien w taki sposób zaplanować swoje nurkowanie, aby nie dopuścić do konieczności wykonania przystanku lub przystanków dekompresyjnych (jeśli jednak taki przystanek będzie konieczny, należy go wykonać);

b)     Deepspot nie dopuszcza nurkowań bez partnera; każdy Użytkownik powinien nurkować w systemie buddy. Jeśli Użytkownik nie ma partnera nurkowego, może zarezerwować Usługę nurkowania z instruktorem Deepspot, za dodatkową opłatą;

c)      w przypadku partnerów o różnych poziomach uprawnień nurkowych lub o różnym doświadczeniu, nurkowanie obu partnerów musi odbywać się w granicach uprawnień i doświadczenia partnera, dla którego ten poziom jest niższy;

d)     Użytkownik nie powinien wykonywać tego samego dnia nurkowania Scuba i Free;

e)     za wyjątkiem Użytkowników, nie posiadających certyfikatu nurkowego, którzy korzystają z usługi polegającej na zapoznaniu się z nurkowaniem pod nadzorem instruktora (usługa typu "pierwsze nurkowanie Scuba/Free"), każdy Użytkownik musi w trakcie nurkowania mieć komputer nurkowy, poprawnie działający i w szczególności mierzący głębokość, czas nurkowania oraz czas, przez który Użytkownik może jeszcze nurkować bez konieczności wykonania dekompresji;

f)       Użytkownik powinien - zgodnie z obowiązującymi procedurami organizacji nurkowej, w której nurek posiada licencję - przerwać nurkowanie, wynurzyć się i wyjść z Symulatora w przypadku:

·      zaistnienia pod wodą jakiegokolwiek problemu, który nie może być natychmiast rozwiązany przez samego nurka, w sposób i przy zachowaniu procedur zgodnych z regułami obowiązującymi w danej organizacji nurkowej;

·      poczucia przez nurka wszelkiego rodzaju dyskomfortu, w szczególności niepokoju, nadmiernego stresu, zimna lub zmęczenia;

g)      zabronione jest kontynuowanie nurkowania przez Użytkownika w przypadku, jeśli z jakiegokolwiek powodu jego partner nurkowy chce bądź jest zobowiązany zakończyć nurkowanie;

h)     zabronione jest wpływanie do wraku łódki znajdującego się w Symulatorze.

2.    Oprócz zasad wynikających z ust. 1 powyżej, w przypadku nurkowania Scuba, Użytkowników obowiązują również następujące zasady:

a)      Użytkownik powinien zakończyć nurkowanie najpóźniej z upływem sześćdziesięciu minut liczonych od momentu wejścia na plażę, jednak w żadnym przypadku nie później niż z chwilą, kiedy ciśnienie gazu w butli będzie wynosiło 50 barów. Użytkownik powinien zejść z plaży do szatni nie później niż 15 minut po upływie powyższego sześćdziesięciominutowego okresu;

b)     pomiędzy dwoma nurkowaniami w danym dniu powinna mieć miejsce przerwa minimum 1 godziny;

c)      partnerzy nurkowi są zobowiązani do wzajemnego informowania się podczas nurkowania o poziomie zużycia gazu i są zobowiązani do zakończenia nurkowania (dla obu partnerów) najpóźniej z chwilą osiągniecia przez któregokolwiek z nich poziomu, o którym mowa w pkt. a) powyżej;

d)     partnerzy nurkowi muszą pozostawać przez cały czas nurkowania w odległości bliskiej od siebie i utrzymywać kontakt wzrokowy, w tym, aby móc, w razie potrzeby, udzielić partnerowi potrzebnego wsparcia lub zauważyć i – w takiej sytuacji – natychmiast zgłosić personelowi Deepspot ewentualny przypadek zaginięcia partnera bądź zaistnienia jakiegokolwiek problemu po jego stronie, którego nurek nie rozwiązał od razu samodzielnie;

e)     obowiązkowe jest posiadanie dwóch automatów oddechowych i podłączenie obu do butli z gazem;

f)       przed wejściem do Symulatora konieczne jest sprawdzenie sprzętu, w tym jego poprawnego działania, również wzajemnie przez partnerów nurkowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej organizacji nurkowej, której nurek posiada licencję;

g)      podczas nurkowania nie wolno nigdy wstrzymywać oddechu.

3.    Oprócz zasad wynikających z ust. 1 powyżej, w przypadku nurkowania Free, Użytkowników obowiązują również następujące zasady:

a)      Użytkownik powinien zakończyć nurkowanie i wyjść z Symulatora najpóźniej z upływem dziewięćdziesiątej minuty od momentu wejścia na plażę przy Symulatorze oraz zejść z plaży do szatni najpóźniej po upływie kolejnych 15 minut;

b)     nurków Free obowiązuje bezwzględny zakaz wpływania do kawern/jaskiń znajdujących się w Symulatorze;

c)      sesje Freedivingu powinny odbywać się zgodnie z systemem partnerskim, tj jeden partner nurkowy pozostaje na powierzchni i nadzoruje nurkowanie drugiego partnera lub w przypadku nurkowań przy linie asekuruje partnera na ostatnich metrach wynurzenia;

d)     po nurkowaniu, przed kolejnym zanurzeniem, każdy nurek Free musi odpocząć na powierzchni przez czas niezbędny w celu uniknięcia niedotlenienia (hipoksji) i DCS;

e)     podczas nurkowania w najgłębszej części Symulatora (45,4 m) oraz wokół niej (przy czerwonych bojach oraz w ich pobliżu) Użytkowników obowiązuje użycie tzw. smyczy przypiętej do liny opustowej; niedozwolone jest zbliżanie się do krawędzi najgłębszej części Symulatora (45,4 m) bez smyczy przypiętej do liny opustowej;

f)       sesję nurkową należy natychmiast zakończyć w przypadku utraty kontroli motorycznej (LMC/Samba), utraty przytomności, omdlenia po nurkowaniu, urazu płuc (tzw. squeeze) i każdego innego problemu, który może spowodować tymczasową lub trwałą utratę zdrowia.

4.     Freediverów obowiązywać będą ponadto następujące zasady:

a)      Freediver, który dozna blackoutu, LMC, urazu płuc lub wpłynie do kawerny, będzie zobowiązany natychmiast zakończyć sesję nurkową i będzie mieć zakaz wstępu do Obiektu przez następny miesiąc od takiego zdarzenia;

b)     dodatkowo - w przypadku wystąpienia blackoutu, LMC lub urazu płuc – ponowne zanurkowanie Free w Obiekcie będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem przedstawienia aktualnego (tj. wydanego po dacie wystąpienia incydentu) zaświadczenia od lekarza nurkowego o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uprawiania Freedivingu;

c)      jeśli Freediver ponownie dozna jednego z ww. urazów lub ponownie będzie nurkował w kawernie, będzie go obowiązywać dożywotni zakaz wstępu do Obiektu.

5.    Ewentualne odstępstwa od zasad określonych w ust. 1 – 2 powyżej (tj. np. wykonanie nurkowania Scuba bez partnera lub nurkowania dekompresyjnego), wymagają uzyskania wyraźnej zgody Deepspot.

6.     Użytkownicy powinni również pamiętać i stosować się do pozostałych wymogów bezpiecznego nurkowania, wynikających z zasad aktualnej wiedzy i reguł organizacji nurkowej, w której Użytkownik posiada licencję, w tym m.in. o konieczności wyrównywania ciśnienia w uszach, począwszy od momentu zanurzenia, przez cały czas nurkowania, jak również o zakazie wykonywania lotów przez określony czas po nurkowaniu (okres ten zależy od liczby, długości i głębokości nurkowań i powinien być ustalany zgodnie z odpowiednimi zasadami).

§ 9. Postępowanie w razie wypadku lub zagrożenia

1.    W razie zaistnienia wypadku, incydentu bądź jakiejkolwiek innej niebezpiecznej sytuacji należy natychmiast powiadomić obecnego w Obiekcie ratownika wodnego bądź innego członka personelu Deepspot.

2.    W razie wypadku bądź innego zagrożenia należy postępować zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez członków personelu Deepspot.

§ 10. Podstawowe zagrożenia związane z nurkowaniem

1.    Nurkowanie, w szczególności nurkowanie głębokie, jest aktywnością, która może łączyć się z ryzykami, w tym ryzykiem rozstroju zdrowia lub śmierci, przede wszystkim w przypadku jej wykonywania:

a)      pomimo przeciwskazań zdrowotnych;

b)     pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków bądź innych substancji lub czynników wpływających na stan psychofizyczny Użytkownika, również takich jak stres czy zmęczenie;

c)      bez zachowania odpowiedniej staranności;

d)     niezgodnie z zasadami przewidzianymi przez odpowiednią organizację nurkową, której Użytkownik posiada licencję;

e)     niezgodnie z innymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa przewidzianymi w Regulaminie, przepisach obowiązującego prawa lub zasadach wiedzy nurkowej;

f)       ponad umiejętności bądź uprawnienia Użytkownika.

2.    Deepspot informuje ponadto i ostrzega, iż zgodnie z obowiązującą wiedzą o nurkowaniu:

a)    w związku z nurkowaniem Użytkownik jest narażony na ryzyka dotyczące kompresji i dekompresji organizmu;

b)   kompresja może prowadzić do problemów związanych z wyrównywaniem ciśnienia (co dotyczy uszu, zatok przynosowych, zębów, płuc i jelit), jak również – w szczególności w razie nieprawidłowego lub niewystarczającego wyrównania ciśnienia - może powodować m.in. ból, schorzenia zatok lub uszu, zawroty głowy, a nawet utratę słuchu. Najczęściej objawy takie znikają w ciągu kilku dni, jednak w razie jakichkolwiek problemów należy skonsultować się z lekarzem. W trakcie nurkowania należy o problemie z wyrównaniem ciśnienia natychmiast poinformować instruktora lub partnera nurkowego;

c)    nurkowanie niezgodne z obowiązującymi zasadami wiedzy nurkowej, w szczególności zbyt szybkie wynurzanie się, może spowodować tak zwaną chorobę dekompresyjną (DCS), która w zależności od stopnia nasilenia może skutkować m.in. bólem stawów, osłabieniem mięśni, zawrotami głowy, paraliżem, utratą słuchu, problemami ze wzrokiem, uszkodzeniem mózgu i kręgosłupa, zawałem serca, udarem mózgu a w skrajnych przypadkach – nawet kalectwem lub śmiercią. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek objawów choroby dekompresyjnej, w tym bólu stawów, wysypki skórnej lub bólu głowy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, a w przypadku przebywania na terenie Obiektu – poinformować o tym personel Deepspot;

d)   dalsze ryzyka mogą wiązać się ze zwiększonym ciśnieniem parcjalnym gazów podczas nurkowania. W szczególności, nurkowanie poniżej 20 – 30 metra (w zależności od predyspozycji danego nurka) może powodować tak zwaną narkozę azotową, która może stanowić zagrożenie dla Użytkownika, w tym powodować stan euforii i nadmiernej pewności siebie lub uczucie paniki, zaburzenia koordynacji ruchów bądź niezdolność do prawidłowej oceny sytuacji i podjęcia wymaganego działania, co może prowadzić do wypadku. Narkoza azotowa ustępuje po wynurzeniu na bezpieczną głębokość, zależną od wrażliwości danego Użytkownika na ciśnienie parcjalne azotu;

e)   podstawowym zagrożeniem mogącym mieć miejsce w przypadku Freedivingu jest tak zwany black-out, który jest spowodowany spadkiem ciśnienia parcjalnego tlenu w czasie wynurzania lub hiperwentylacją, i może prowadzić do niedotlenienia, utraty przytomności (również bez wcześniejszych objawów) i utonięcia. Dla uniknięcia skutków black-outu kluczowe jest skrupulatne przestrzeganie procedur nurkowania w systemie partnerskim.

3.    Urazy nurkowe, w szczególności choroba dekompresyjna, mogą wiązać się z koniecznością leczenia w komorze hiperbarycznej.

IV. Odpowiedzialność

§ 11. Odpowiedzialność Deepspot

1.    Bez uszczerbku dla szczegółowych zasad odpowiedzialności, przewidzianych w Regulaminie, Deepspot ponosi odpowiedzialność za świadczenie Usług na ogólnych zasadach wynikających z przepisów prawa.

2.    Za wyjątkiem Użytkowników, którzy nabyli od Deepspot kurs nurkowy lub inną usługę prowadzoną przez i pod nadzorem instruktora Deepspot, w tym w przypadku Użytkowników nabywających szkolenia u podmiotów innych niż Deepspot, Deepspot zapewnia wyłącznie dostęp do Symulatora, w tym ponosi odpowiedzialność za stan Obiektu i utrzymywanie go zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, w szczególności pod kątem bezpieczeństwa, jednakże nie zapewnia w ramach Usługi opieki instruktorskiej, monitoringu czy innego nadzoru nad przebiegiem nurkowania. W zakresie dopuszczanym przez przepisy prawa, Deepspot nie ponosi również odpowiedzialności za prawidłowość realizacji szkoleń przez podmioty inne niż Deepspot, w tym za bezpieczeństwo Użytkowników podczas ich realizacji, z zastrzeżeniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo Obiektu.

3.    W zakresie dopuszczanym przez przepisy prawa, Deepspot nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi z jego winy bądź z winy osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników, chyba że – i w takim zakresie jak – szkodę spowodował lub przyczynił się do niej Deepspot lub jego pracownicy bądź podwykonawcy, w tym, jeśli szkoda wyniknęła z niezgodnego z prawem stanu Obiektu.

§ 12. Odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt

1.              Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu w takim samym stanie, w jakim został on Użytkownikowi wydany, przy czym nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.

2.              W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia związanej z tym szkody Deepspot na ogólnych zasadach wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności pokrycia kosztu nabycia analogicznego sprzętu (w wysokości kwoty nie większej niż koszt nabycia przez Deepspot sprzętu utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego), a jeśli sprzęt można naprawić – kosztu naprawy.

§ 13. Przechowanie mienia Użytkowników podczas korzystania z Usług

1.              Deepspot udostępnia Użytkownikom na terenie Obiektu schowki dla potrzeb przechowania rzeczy na okres korzystania z Usług. Użytkownicy nie powinni pozostawiać jakiegokolwiek należącego do nich mienia poza przeznaczonymi do tego celu schowkami.

2.              Schowki są zamykane przy użyciu opaski RFID. Opaski należy odpowiednio chronić i nie przekazywać ich osobom trzecim.

3.              Schowek służy do przechowywania odzieży i przedmiotów typowo zabieranych do obiektów rekreacyjnych, takich jak np. karty płatnicze, drobne sumy gotówki, natomiast nie jest przeznaczony do przechowywania przedmiotów o znaczącej wartości (biżuteria, większe sumy pieniędzy itp.).

V.   Ochrona danych osobowych; monitoring

§ 14. Zasady przetwarzania danych osobowych

1.              Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Aerotunel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821632, NIP: 5252533508, e-mail: [email protected].

2.              Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Deepspot dla celów niezbędnych do wykonania Umowy i świadczenia Usług (art. 6 ust. 1 pkt. b. RODO). Ponadto, Deepspot może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO), którymi mogą być w szczególności ochrona przed ewentualnymi roszczeniami zgłoszonymi przez Użytkownika, kontaktowanie się z Użytkownikami oraz marketing usług świadczonych przez Deepspot.

3.              Dla celów marketingowych Deepspot może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Użytkownika, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych osobowych dla celów marketingu administratora, w tym odnośnie profilowania jego danych osobowych.

4.              Z uwagi na okoliczność, iż Usługi mogą wiązać się z istotnym ryzykiem, w szczególności w przypadku skorzystania z nich pomimo istnienia przeciwskazań zdrowotnych po stronie Użytkownika, Deepspot może zbierać pewne dane osobowe dotyczące stanu zdrowia Użytkownika lub jego przyzwyczajeń czy sposobu życia, mogących wpływać na stan zdrowia lub zdolności psychofizyczne Użytkownika. Takie dane mogą obejmować tak zwane szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Przetwarzanie tego typu danych jest związane z dbałością o bezpieczeństwo Użytkownika, a w szczególności dla potrzeb poinformowania Użytkownika o przeciwskazaniach związanych z korzystaniem z danej Usługi i odebraniem od Użytkownika oświadczenia, iż nie istnieją po jego stronie tego typu przeciwskazania bądź – w razie ich istnienia – dla potrzeb ewentualnej dalszej komunikacji z Użytkownikiem, w tym przekazywania dalszych wyjaśnień, weryfikacji ewentualnych zaświadczeń od lekarza i tym podobnych celów związanych z dążeniem do zapewnienia bezpiecznego korzystania z Usług przez Użytkowników. Szczególne kategorie danych osobowych będą przetwarzane tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.

5.              Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające je na zlecenie Deepspot, w szczególności podwykonawcy, z których Deepspot korzysta dla potrzeb świadczenia Usług bądź realizacji działań dodatkowych związanych z ich świadczeniem (np. nagrywania i opracowywania filmów z nurkowania), jak również organizacje nurkowe, z którymi Deepspot współpracuje dla potrzeb świadczenia Usług.

6.              Bez uszczerbku dla ust. 7 poniżej, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w okresie realizacji Umowy, a po jego upływie – przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności, jeśli Użytkownik zażądał wystawienia przez administratora faktury, dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym faktura została wystawiona.  

7.              Dane osobowe zawarte w oświadczeniu Użytkownika będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia realizacji Usługi. Przechowywanie danych osobowych przez powyższy okres ma na celu możliwość obrony Deepspot przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wniósł w powyższym okresie reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez Deepspot lub jeśli z innych przyczyn z punktu widzenia ochrony interesów administratora będzie to uzasadnione, administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres do czasu przedawnienia roszczeń Użytkownika wobec Deepspot. W razie wszczęcia sporu pomiędzy Deepspot i Użytkownikiem, dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia sporu oraz wywiązania się z ewentualnych świadczeń zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu bądź ostateczną decyzją administracyjną, a w razie potrzeby – do czasu przedawnienia takich zasądzonych roszczeń.

8.              Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, dane przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora będą usuwane niezwłocznie po cofnięciu zgody bądź zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że administrator wykaże istnienie innych, podstaw do przetwarzania, zgodnych z RODO.

9.              Ponadto, w przypadku nabycia Usługi nagrania filmów z nurkowań, zostanie utrwalony wizerunek Użytkownika w celu realizacji takiej Usługi. Materiały video z utrwalonym wizerunkiem Użytkownika, po ich wysłaniu lub innym przekazaniu Użytkownikowi, będą przechowywane przez okres wskazany w opisie danej usługi, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia ich nagrania, a po tym okresie będą kasowane. 

10.          Oprócz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, Użytkownik ma prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji Umowy z Deepspot i skorzystania z Usługi. 

12.          W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad przetwarzania danych znajdują zastosowanie postanowienia Polityki Prywatności i przepisy obowiązującego prawa.

§ 15. Monitoring

1.    Na terenie Obiektu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Obiektu, a także ochrony mienia tych osób i mienia Deepspot.

2.    Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania dostępu do takich danych.

3.    Administrator przechowuje nagrania z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem, iż nagrania, które mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, mogą być przechowywane dłużej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Po upływie powyższych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

VI. Pozostałe postanowienia

§ 16. Zmiany Regulaminu

1.       Deepspot zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, jeżeli wynika to z okoliczności prawnych lub technicznych, w tym zmiany zakresu Usług świadczonych przez Deepspot, zwiększenia bezpieczeństwa Usług bądź, jeśli z innych względów zmiany takie są uzasadnione.

2.       Deepspot powiadomi Użytkowników o proponowanych zmianach Regulaminu pocztą elektroniczną na podane przez nich adresy nie później niż na 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3.       Zmieniona wersja Regulaminu wiąże Użytkownika w sytuacji, jeśli nie wyraził sprzeciwu przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu. W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu, wszelkie Usługi nabyte przez Użytkownika przez datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będą świadczone według jego dotychczasowej wersji.

4.       Zmiana Regulaminu może również zostać dokonana poprzez wyrażenie przez Użytkownika zgody na nową wersję Regulaminu, proponowaną przez Deepspot.

§ 17. Postanowienia końcowe

1.       Spory wynikające z Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny.

2.       W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Deepspot, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.

3.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o bezpieczeństwie.